sunteti aici: home » dictionar englez-roman termeni matematici

dictionar englez roman - termeni matematiciA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
sus
abscissa -   abscisă
absolute -   absolut
absolute extremum -   extremum absolut
absolute value -   valoare absolută
absolute value of a complex number -   valoare absolută a numărului complex
accuracy -   precizie, exactitate, acurateţe
acnode -   punct izolat
acute angle -   unghi ascuţit
acute triangle -   triunghi ascuţitunghic
add -   a aduna, a suma
addend -   termen al sumei
addition -   adunare
addition sign -   semnul adunării
adjacent angle -   unghi adiacent, unghi alăturat
adjacent side -   latură adiacentă
adjacent supplementary angles -   unghiuri adiacente suplimentare
adjoint -   conjugat
admissible -   admisibil
admissible solution -   soluţie admisibilă
affine coordinates -   coordonate afine
algebra -   algebră
algebraic equation -   ecuaţie algebrică
algebraic expression -   expresie algebrică
algorithm -   algoritm
algorithm for division -   algoritm de divizare
alternance -   alternanţă
alteration -   alternare
alternate angles -   unghiuri alterne
alternate exterior angles -   unghiuri alterne externe
alternate interior angles -   unghiuri alterne interne
altitude of a triangle -   înălţime a triunghiului
amplitude -   amplitudine
analogous -   analogic
analogical -   analogic
analogy -   analogie
analysis -   analiză
analyze -   a analiza
angle -   unghi
anticosine -   arccosinus
antisine -   arcsinus
applicate -   aplicată
approximate solution -   soluţie aproximativă
arbitrary -   arbitrar
arc -   arc
arccosine -   arccosinus
arc-length -   lungimea arcului
arcsine -   arcsinus
arctangent -   arctangentă
area -   arie
argument -   argument
argument of a function -   argument al funcţiei
arithmetic mean -   medie aritmetică
arithmetic progression -   progresie aritmetică
associative law -   lege asociativă
associative property -   proprietate asociativă
assumption -   presupunere
asymmetric(al) -   asimetric
asymmetry -   asimetrie
asymptote -   asimptotă
asymptotes of a hyperbola -   asimptote ale hiperbolei
average -   valoare medie
average value -   valoare medie
axiom -   axiomă
axis -   axă

B sus
back-substitution -   substituţie inversă
bar -   linie de fracţie
base -   bază
base angle {of a triangle} -   unghi la bază a triunghiului
base vector -   vector de bază
basis -   bază
billion -   bilion
binary -   binar
binomial -   binom
binomial coefficient -   coeficient binomial
binomial expansion -   descompunere binomială
binomial formula -   formula binomului
biquadratic equation -   ecuaţie bipatrată
bisector -   bisectoare
bisectrix -   bisectoare
bounded interval -   interval mărginit
braces -   paranteze figurate
brackets -   paranteze patrate
branch -   ramură
bridging -   translaţie
brocken line -   linie frântă

C sus
calculus -   analiză matematică, calcul
cancel -   a simplifica
canonical -   canonic
Cartesian coordinate system -   sistem cartezian de coordonate
Cartesian coordinates -   coordonate carteziene
central angle -   unghi la centru
central conic -   secţiune conică centrală
central symmetry -   simetrie centrală
centre -   centru
centre of the escribed circle -   centru unei circumferinţe exînscrise
center -   centru
change of variable -   schimb de variabilă
chord -   coardă
circle -   cerc
circumcenter -   centrul circumferinţei circumscrise
circumscribed figure -   figură circumscrisă
closed -   închis
closed interval -   interval închis, segment
coefficient -   coeficient
coincident -   coincident
collinearity -   coliniaritate
combination -   combinaţie
combine similar terms -   reducere a termenilor asemenea
common denominator -   numitor comun
common difference -   raţie a unei progresii aritmetice
common divisor -   divizor comun
common factor -   divizor comun
common fraction -   fracţie ordinară
common logs -   logaritm zecimal
common multiple -   multiplu comun
common ratio -   raţie a unei progresii geometrice
commutative law -   lege comutativă
comparation -   comparaţie, comparare
complementary angle -   unghi complementar {până la 90o}
complete induction -   inducţie completă
complete solution -   soluţie completă
complex number -   număr complex
computable -   calculabil
computation -   calcul
concave -   concavă
concave curve -   curbă concavă
concave function -   funcţie concavă
concentric circles -   cercuri concentrice
condition -   condiţie
cone -   con
congruence -   congruenţă
congruent angles -   unghiuri congruente
congruent figures -   figuri congruente
congruent polygons -   poligoane congruente
congruent segments -   segmente congruente
conic -   secţiune conică
conic section -   secţiune conică
conjugate -   conjugat
conjugate angle -   unghi suplimentar până la 360o
conjugate roots -   rădăcini conjugate
consecutive integers -   numere întregi consecutive
constant -   constantă
continuity -   continuitate
continuous function -   funcţie continuă
convex -   convex
convex curve -   curbă convexă
convex polygon -   poligon convex
convexity -   convexitate
coordinate -   coordonată
coordinate axis -   axă de coordonate
coordinate system -   sistem de coordonate
coplanar -   coplanar
coplanar vector -   vector coplanar
coprime numbers -   numere reciproc prime
corollary -   consecinţă, corolar
corresponding angles -   unghiuri corespondente
count -   a calcula
criterion -   criteriu
criterion for divisibility -   criteriu de divizibilitate
cross-product -   produs vectorial
cube -   cub
cubic -   curbă cubică
cubic curve -   curbă cubică
curve -   curbă
cut -   secţiune
cylinder -   cilindru

D sus
data -   date
decimal -   zecimal
decimal fraction -   fracţie zecimală
decimal number -   număr zecimal
decision -   decizie
decomposition -   descompunere
decomposition of a fraction -   descompunere a unei fracţii
decrease -   a descreşte
decreasing function -   funcţie descrescatoare
deduction -   deducţie
define -   a defini
definition -   definiţie
degenerate -   degenerat
degenerate conic -   secţiune conică degenerată
degree -   putere, ordin, grad, exponent
degree of a polinomial -   grad al polinomului
denominator -   numitor
dependent -   dependent
derivative -   derivată
derivative at a point -   derivată în punct
determinant -   determinant
determine -   a determina
deviation -   deviaţie, deviere
diagonal -   diagonală
diagonal element -   element diagonal
diagonal matrix -   matrice diagonală
diameter -   diametru
diametrically opposite point -   punct diametral opus
difference -   diferenţă
differentiability -   derivabilitate, diferenţiabilitate
differentiable function -   funcţie diferenţiabilă
differential of area -   element de arie
digit -   cifră
dihedral angle -   unghi diedru
dilatation -   delatare
dimension -   dimensiune
direction -   direcţie
direction cosine -   cosinus director
directly proportional -   direct proporţional
discontinuous -   discontinuu
discontinuous function -   funcţie discontinuă
discriminant -   discriminant
disposition -   amplasare
distance -   distanţă
distinct -   distinct
distributive law -   lege distributivă
dividend -   deîmpărţit
divisable {by} -   divizibil {prin}
division -   divizare
division algorithm -   algoritm de divizare
divisor -   divizor
domain -   domeniu
domain of definition -   domeniu de definiţie
dot -   punct
dot product -   produs scalar
dotted line -   linie punctată
double root -   rădăcină dublă
dual -   dual
duality principle -   principiul dualităţii

E sus
edge -   muchie
element -   element
element of area -   element de arie
elimination -   eliminare
elimination by substitution -   eliminare prin substituţie
elimination method -   metoda eliminării
ellipse -   elipsă
empty set -   mulţime vidă
equation -   ecuaţie
equation of a straight line -   ecuaţie a liniei drepte
equilateral -   echilateral
equilateral polygon -   poligon regulat
equilateral triangle -   triunghi echilateral
equivalent -   echivalent
equivalent figure -   figură congruentă
error -   eroare
escribed -   circumscris, exînscris
essential -   esenţial
estimation -   estimaţie
Euclidean algorithm -   algoritmul lui Euclid
Euclidean geometry -   geometrie euclidiană
Euclidean space -   spaţiu euclidian
evaluation -   evaluare
evaluation of determinant -   calculul determinantului
even -   par
even function -   funcţie pară
even number -   număr par
everywhere defined -   definit peste tot
exact -   exact
exact division -   împărţire fără rest
exact solution -   soluţie exactă
example -   exemplu
excentre -   centru al unei circumferinţe exînscrise
exclusion -   excepţie
existential quantifier -   cuantor existenţial
expansion -   descompunere, dezvoltare
expansion of a determinant -   dezvoltare a determinantului
explementary angle -   unghi complementar până la 360o
exponent -   exponent, ordin
exponential -   exponenţial
exponential equation -   ecuaţie exponenţială
expression -   expresie
exterior angle {of a triangle} -   unghi exterior {al triunghiului}
extremal -   extremal
extremum point -   punct de extremum

F sus
factor -   factor, multiplicator
factor theorem -   teorema lui Bezout
factoring -   descompunere în factori
factorization -   descompunere în factori
family -   familie
field -   câmp
first derivative -   primă derivată
first-order equation -   ecuaţie de ordinul întâi
flow chart -   schemă bloc
flux -   flux
focal point -   punct focal
focus -   focar
foot {of a perpendicular} -   picior al perpendicularei
formula -   formulă
fraction -   fracţie
function -   funcţie
function of a complex variable -   funcţie de variabilă complexă
function of a single variable -   funcţie de o variabilă
function of several variables -   funcţie de mai multe variabile
fundamental -   fundamental
fundamental theorem of arithmetic -   teoremă fundamentală a aritmeticii

G sus
general -   general
general form -   formă generală
general solution -   soluţie generală
general term -   termen general
geometric average -   medie geometrică
geometric locus -   loc geometric al punctelor
geometric mean -   medie geometrică
geometric progression -   progresie geometrică
geometry -   geometrie
grade -   grad, exponent, putere
greatest common divisor -   cel mai mare divizor comun
greatest common factor -   cel mai mare divizor comun

H sus
half-angle formulas -   formule ale jumătăţii unui unghi
halve -   a împărţi în două {în jumătate}
height -   înălţime
hemisphere -   semisferă
hexagon -   hexagon
hexaeder -   hexaedru
hexahedron -   hexaedru
hill climbing -   determinarea extremului
homogeneous -   omogen
homogeneous equation -   ecuaţie omogenă
homogeneous system -   sistem omogen
horizontal -   orizontal
horizontal axis -   axă orizontală
Horner's scheme -   schema lui Horner
hyperbola -   hiperbolă
hyperbolic -   hiperbolic
hypotenuse -   ipotenuză
hypothesis -   ipoteză

I sus
identity -   identitate
if and only if -   dacă şi numai dacă
image -   imagine
implication -   implicaţie
improper fraction -   fracţie supraunitară
incenter -   centrul circumferinţei înscrise
incircle -   circumferinţă înscrisă
include -   a include
inclusion -   incluziune
inconsistent -   incompatibil
incorrect -   incorect
increase -   a creşte
increment -   creştere
indefinite -   nedeterminat
independent -   independent
independent variable -   variabilă independentă
indeterminancy -   nedeterminare
induction -   inducţie
inequality -   inecuaţie
infinite -   infinit
infinite decimal fraction -   fracţie zecimală infinită
inflexion -   inflexiune
inhomogeneous -   neomogen
initial -   iniţial
initial condition -   condiţie iniţială
initial value -   valoare iniţială
inscribe -   a înscrie
inscribed angle -   unghi înscris
inscribed circle -   circumferinţă înscrisă
inscribed polygon -   poligon înscris
integer number -   număr întreg
integral -   integrală
integral curve -   curbă integrală
integrand -   expresie de sub integrală
integration by parts -   integrare prin părţi
integration constant -   constantă de integrare
inter-stage function -   funcţie în scară
intercept -   segment
intercept theorem -   teorema lui Thales
interdependency -   interdependenţă
interior angle -   unghi interior
intersection -   intersecţie
interval -   interval
inverse -   invers
inversely proportional -   invers proporţional
irrational number -   număr iraţional
irreductibility -   ireductibilitate
isosceles triangle -   triunghi isoscel

J sus
jump -   salt
jump function -   funcţie în scară

K sus
kilogram(me) -   kilogram
kilometre -   kilometru
known -   cunoscut

L sus
law -   lege
law of composition -   lege de compoziţie
law of sines -   teorema sinusurilor
law of the excluded middle -   legea terţului exclus
least common denominator -   cel mai mic numitor comun
least common multiple -   cel mai mic multiplu comun
leg -   faţă laterală
Leibniz rule -   formula lui Leibniz
lemma -   lemă
length -   lungime
like denominators -   numitori identici
like signs -   aceleaşi semne
limit -   limită
limit value -   valoare limită
limits of integration -   limite de integrare
line -   dreaptă
line segment -   segment liniar
linear -   liniar
linear equation -   ecuaţie de gradul întâi (liniară)
linear function -   funcţie liniară
linear independency -   independenţă liniară
linearity -   liniaritate
local -   local
logarithm -   logaritm
lower limit -   limită inferioară
lowest common denominator -   cel mai mic numitor comun
lowest common multiple -   cel mai mic multiplu comun
lozenge -   romb

M sus
magnitude -   mărime
main diagonal -   diagonală principală
major axis -   axă principală
many-variable system -   sistem cu mai multe necunoscute
map -   imagine, aplicaţie
mapping -   imagine, aplicaţie
meter -   metru
mathematical induction -   inducţie matematică
mathematics -   matematică
matrix -   matrice
matrix of the transformation -   matrice de transformare
maximum -   maximum, maxim
mean -   medie aritmetică
mean proportional -   medie geometrică
measurable -   măsurabil
measure -   măsură
median {of a triangle} -   mediană
member {of a set} -   element {al mulţimii}
minimum -   minimum, minim
minuend -   descăzut
minus {sign} -   semnul scăderii
module -   modul
monom -   monom
monotone decreasing function -   funcţie monoton descrescătoare
monotone increasing function -   funcţie monoton crescătoare
monotonic function -   funcţie monotonă
monotonous -   monoton
multiple -   multiplu
multiplex -   multiplu, repetat
multiplicand -   deînmulţit
multiplication -   înmulţire, multiplicare
multiplier -   înmulţitor, multiplicator
multiply -   a înmulţi
mutually -   mutual
mutually disjoint -   mutual disjuncte

N sus
natural logarithm -   logaritm natural
natural number -   număr natural
necessary and sufficient condition -   condiţie necesară şi suficientă
negative -   negativ
negligible -   neglijabil
node -   nod
non-decreasing -   nedescrescător
non-degnerate -   nedegenerat
non-degenerate conic -   secţiune conică nedegenerată
non-degenerate conic section -   secţiune conică nedegenerată
non-linear -   neliniar
non-linear equation -   ecuaţie neliniară
non-orthogonal coordinate system -   sistem neortogonal de coordonate
non-periodic -   neperiodic
non-symmetric -   nesimetric
non-terminating decimal -   fracţie zecimală infinită
non-trivial solution -   soluţie netrivială
non-zero solution -   soluţie nenulă
normal -   normală, perpendiculară
normal to the surface -   normală la suprafaţă
normal vector -   vector normal
null-vector -   vector nul
null-matrix -   matrice nulă
null-set -   mulţime vidă
number -   număr
number line -   dreaptă numerică
numerator -   numărător

O sus
oblique -   oblic
obtuse angle -   unghi obtuz
obtuse triangle -   triunghi obtuzunghic
octagon -   octagon
odd -   impar
odd-function -   funcţie impară
one-to-one -   biunivoc
open interval -   interval deschis
opposite interior angles -   unghiuri alterne interioare
order -   ordine
order of derivative -   ordin al derivatei
order of equation -   ordinul ecuaţiei
ordered pair -   cuplu ordonat
ordinal number -   număr ordinal
ordinate -   ordonată
origin {of coordinates} -   origine de coordonate
orthogonal base -   bază ortogonală
orthogonal coordnate system -   sistem ortogonal de coordonate
orthonormal basis -   bază ortonormată
oval -   oval

P sus
pair -   cuplu
parabola -   parabolă
parabolic -   parabolic
parallel -   paralel
parallelepiped -   paralelepiped
parallelogram -   paralelogram
parallelogram law -   regula paralelogramului
parallelogram rule -   regula paralelogramului
parameter -   parametru
parametric form -   formă parametrică
parentheses -   paranteze rotunde
partial fraction -   fracţie elementară
partial-fraction expansion -   descompunere în fracţii elementare
pencil -   fascicul
pencil of lines -   fascicul de drepte
pentagon -   pentagon
per cent -   procent
perimeter -   perimertu
period -   perioadă
periodic decimal fraction -   fracţie zecimală periodică
periodic function -   funcţie periodică
periodic solution -   soluţie periodică
permissible solution -   soluţie admisibilă
perpendicular -   perpendiculară
pivot -   axă de rotaţie, centru de rotaţie
plane -   plan
plane geometry -   planimetrie
planimetry -   planimetrie
plus sign -   semnul adunării, plus
point -   punct
point of discontinuity -   punct de discontinuitate
point of inflexion -   punct de inflexiune
polygon -   poligon
polyhedron -   poliedru
polynomial -   polinom
positive -   pozitiv
possibility -   posibilitate
power -   putere, exponent
pre-image -   preimagine
preceding -   precedent
prime factorization -   descompunere în factori primi
prime number -   număr prim
pimitive -   funcţie primitivă
principal -   principal
principal axis -   axă principală
principal diagonal -   diagonală principală
principle of complete induction -   metoda inducţiei complete
prism -   prizmă
product -   produs
progression -   progresie
projection -   proiecţie
proof -   demonstraţie
proper factor -   divizor propriu
proper fraction -   fracţie subunitară
property -   proprietate
proportion -   proporţie
proposition -   propoziţie
prove -   a demonstra
pyramid -   piramidă
Pythagorean theorem -   teorema lui Pythagoras

Q sus
quadrate -   patrat
quadratic -   pătratic
quadratic equation -   ecuaţie de gradul al doilea (patrată)
quadratic formula -   formula rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea
    (ecuaţiei patrate)
quantifier -   cuantor
quotient -   cât

R sus
radian -   radian
radical -   radical, semnul rădăcinii
radical sign -   radical, semnul rădăcinii
radius -   rază
radius vector -   rază vectoare
raise to a power -   a ridica la putere
range -   mulţime de valori, domeniu
rank of a matrix -   rang al unei matrici
ratio -   cât, raport
rational -   raţional
rational function -   funcţie raţională
rational number -   număr raţional
ray -   semidreaptă
real -   real
real number -   număr real
reciprocal matrix -   matrice inversă
rectangle -   dreptunghi
rectangular coordonate system -   sistem rectangular de coordonate
reduce -   a reduce
reducible -   reductibil
regular polygon -   poligon regulat
relation -   relaţie, raport
relative -   relativ
relatively prime numbers -   numere reciproc prime
remainder -   rest
repeated root -   rădăcină multiplă
replace -   a substitui, a înlocui
represent -   a reprezenta
rest -   rest
restriction -   restricţie
rhomb -   romb
rhombus -   romb
right angle -   unghi drept
right triangle -   triunghi dreptunghic
root -   rădăcină
rotation -   rotaţie
round -   a rotunji
rounding error -   eroare de rotunjire
rule -   regulă

S sus
same denominators -   numitori identici
satisfy -   a satisface
scalar -   scalar
scalene triangle -   triunghi scalen
secant -   secantă
sector of a circle -   sector circular
segment -   segment
semi-circle -   semicerc
semiclosed interval -   interval semiînchis
set -   mulţime
set theory -   teoria mulţimilor
side {of an angle} -   latură {a unui unghi}
sign -   semn
signum function -   funcţia signum
similar fractions -   fracţii cu numitori egali
similar polygons -   poligoane asemenea
similar terms -   termeni asemenea
similar triangle -   triunghi asemenea
similarity -   asemănare
similitude -   asemănare
simple -   simplu
simple root -   rădăcină simplă
simplification -   simplificare
sine curve -   sinusoidă
sine rule -   teorema sinusurilor
single -   unic
single root -   rădăcină simplă
skew lines -   drepte neconcurente
slope -   înclinare, coeficient unghiular
slope angle -   unghi de înclinare
slope formula -   formula coeficientului unghiular
slope-intercept form of a straight line equation -   ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular
solution {of a problem} -   soluţie {a unei probleme}
solution set -   mulţime de soluţii
solve -   a soluţiona, a rezolva
space -   spaţiu
speed -   viteză
sphere -   sferă
square -   patrat, a ridica la patrat
square brackets -   paranteze patrate
square root -   rădăcină patrată
standard form -   formă standardă
statement -   propoziţie, afirmaţie
step function -   funcţie în scară
straight -   drept
straight angle -   unghi întins, unghi plin
straight-line -   linie dreaptă
straight-line segment -   segment liniar
stretching -   delatare
strict -   strict
strongly monotonic -   strict monoton
subset -   submulţime
substitution -   substituţie
subtraction -   scădere
subtrahend -   scăzător
sum -   sumă
summand -   termen al sumei
supplementary angles -   unghiuri suplimentare {până la 180o}
surface -   suprafată
surface area -   arie a suprafeţei
surface element -   element de arie {al suprafeţei}
surface of revolution -   suprafaţă de rotaţie
symbol -   simbol
symmetric -   simetric
symmetric function -   funcţie simetrică, funcţie pară
synthetic division -   schema lui Horner
system -   sistem
system of linear equations -   sistem de ecuaţii liniare

T sus
tangent -   tangentă
tangent line -   linie tangentă
tangent plane -   plan tangent
term -   termen
term of a fraction -   numărător al fracţiei
terminating decimal fraction -   fracţie zecimală finită
tetragon -   patrulater
tetrahedron -   tetraedru
theorem -   teoremă
theory -   teorie
transcendental number -   număr transcendent
transform -   a transforma
transform of coordinates -   transformare de coordonate
transitivity -   tranzitivitate
translation -   translare
trapezium -   trapez
trapezoid -   trapez
triangle -   triunghi
triangular -   triunghiular
trigonometric -   trigonometric
trigonometric function -   funcţie trigonometrică
trigonometry -   trigonometrie
trisection of the angle -   trisecţie a unui unghi
truth -   veridicitate

U sus
unambiguous -   univoc
unbounded -   nemărginit
uncertainty -   incertitudine, nedeterminare
undefined -   nedefinit
undetermined -   nedeterminat
unequal -   inegal, diferit
union -   reuniune
unique solution -   soluţie unică
uniqueness -   unicitate
unit -   unitate
unit circle -   circumferinţă unitară
unit tangent vector -   vector tangent unitar
unit vector -   vector unitar
universal quantifier -   cuantor universal
universal set -   mulţime universală
unknown -   necunoscută
unlike denominators -   numitori diferiţi
unsymmetric -   asimetric

V sus
valid -   valid, valabil
value -   valoare
vanish -   a se anula, a dispărea
variable -   variabilă
vector -   vector
vector product -   produs vectorial
velocity -   viteză
verify -   a verifica
vertex -   vârf
vertex angles -   unghiuri opuse la vârf
vertical -   vertical
vertical axis -   axă verticală
vice versa -   invers, reciproc
vinculum -   linie de fracţie
volume -   volum

W sus
way -   drum, distantă
well-defined -   bine definit
whole -   tot, în întregime

X sus
x-axis -   axa x
x-intercept -   segment de pe axa x
xy-plane -   plan xOy

Y sus
y-axis -   axa y

Z sus
z-axis -   axa z
zero -   zero
zero solution -   soluţie nulă